Reglement

 1. Algemeen
  Er wordt in standaard lelievletten geroeid in de categorieën dames en heren. Een gemengde ploeg mag zich inschrijven als herenploeg.
  Plaatsing in de series is onder andere afhankelijk van resultaten bij eerdere etappes.
  Elk team gebruikt dezelfde boot voor de drie series.
  Om in aanmerking te komen voor een prijs moeten alle drie de afstanden, te weten 500, 2000 en 6000 meter geroeid worden. Het eindklassement wordt opgemaakt door de op de drie afstanden gemaakte tijden terug te delen tot een 500m-tijd en bij elkaar op te tellen. Bij een gelijke totaaltijd zijn de tijden van de laatst geroeide wedstrijd beslissend voor de eindrangschikking. lndien ook deze tijden geen uitsluitsel geven, gelden de tijden van de voorlaatste wedstrijd etc.
 2. Uitrusting en bemanning
  Tijdens de wedstrijden moeten zich 7 man/vrouw, 2 doften en de volledige set buikdenningen of vlonders aan boord bevinden. De standaard goedgekeurde lelievlet moet uitgerust zijn met standaard lelievlet riemen met een maximale lengte van 3396mm en maximale bladbreedte van 140mm. Het bergen van riemen met een lijntje over de dol is toegestaan. De bemanning mag van functie wisselen. De gehele bemanning is lid van Scouting. Tijdens de gehele wedstrijd moet het wedstrijdnummer duidelijk getoond worden.
 3. Startprocedure
  De ploeg moet zich bij de 2000m en 6000m series 10 minuten voor de geplande starttijd gereed staan bij de eigen boot. Op aangeven van de havenmeester wordt opgeroeid richting het startpponton. Het startmoment wordt door middel van een geluidssignaal. Bij een valse start wordt opnieuw gestart. Het veroorzaken van een tweede valse start heeft uitsluiting tot gevolg. Een waarschuwing van de startcommissie wordt als valse start aangemerkt.
  De startprocedure van alle etappes geschiedt doordat de roerganger de achterzijde van de boot vasthoudt aan de startsteiger. Bij het startsignaal mag deze worden losgelaten en is de race gestart. Telkens starten 2 of 3 boten tegelijk. Zij liggen met de achterzijde aan dezelfde steiger.
 4. Oproeien
  Het oproeien naar de startlijn moet aan de uiterste stuurboordzijde van het vaarwater gebeuren. Hierbij moet het hinderen van aan de wedstrijd deelnemende boten voorkomen worden.
 5. Te volgen baan
  Tijdens de 2000m en 6000m wedstrijden moet de uiterste stuurboordwal gehouden worden. In de Surfbocht dienen de boeien aan bakboordzijde van de boot te worden gehouden. Tijdens de 500m wedstrijden moet de eigen, met boeien gemerkte baan aangehouden worden. Bij het niet volgen van de baan kan een tijdstraf en/of diskwalificatie volgen.
 6. Oplopen
  Het oplopen van deelnemers moet aan hun bakboordzijde gebeuren. De oploper moet, in een situatie waarin hij een andere ploeg/andere lelievlet hindert, wijken.
 7. Ronden van boeien
  In de baan van de 2000m en 8000m series liggen keerboeien. Deze boeien moeten bakboord gerond worden (dit houdt in dat je de boei aan bakboord moet houden). Bij een boei moet een oploper ruimte geven aan de opgelopene, zodat deze ongehinderd de boei kan ronden.
 8. Finish
  De finishlijn ligt recht voor Brandaen tussen het ponton en de punt van de haven. Men is gefinisht wanneer de boeg van de vlet de finishlijn is gepasseerd. Een bel en/of toeter geeft aan wanneer de finishlijn is gepasseerd. Hierna is men verplicht de wedstrijdbaan te verlaten en wel zo, dat andere deelnemers niet gehinderd worden. Hierbij vaart men binnen de boeienlijn en draait vervolgens de haven in. Boten die de haven verlaten hebben voorrang.
 9. Het BPR
  Tijdens de wedstrijden is het BPR van kracht. Daar waar dit reglement in strijd is met bepalingen uit het BPR, vervalt de desbetreffende passage uit het wedstrijdreglement.
 10. Overtredingen
  Overtredingen van een bepaling van dit reglement wordt bestraft met een straftijd, welke door de protestcommissie wordt bepaald.
 11. Protesten
  Protesten dienen uiterlijk een uur na afloop van de gevaren wedstrijd bij de protestcommissie tegen betaling van €20.00 te warden ingediend. De protestcommissie kan tijdstraffen en tijdvermindering toewijzen of de mogelijkheid tot overroeien bekijken. Tegen een uitspraak van de protestcommissie is geen beroep mogelijk. Bij toewijzing van het protest wordt de €20.00 geretourneerd.
 12. Wisselprijzen
  Alie wisselprijzen blijven eigendom van de organisatie. De winnaar van een beker krijgt deze tot de volgende wedstrijden, maar maximaal een jaar in beheer. lndien de wisselprijs niet wordt uitgereikt, zorgt de organisatie voor de prijs.
 13. Aansprakelijkheid
  De wedstrijdcommissie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan materiaal en/of lichamelijk letsel aan deelnemers of toeschouwers, welke direct of indirect door deelname aan de wedstrijd zou kunnen ontstaan.